24/7 Live-support :
close Your message
was sent successfully
Lämna ett meddelande så hör vi av oss till
dig.
close Your message
was sent successfully
close Kundservice: Teknisk Support:
+357-252-04655
close Sorry!
All our representatives are busy right now.
To avoid any further delays our team will contact you via email as soon as possible.
Välkommen till iFOREX Livechat! För att vi ska kunna hjälpa dig bättre ber vi dig ge oss följande information:
Sorry!
All our representatives are busy right now.
To avoid any further delays our team will contact you via email as soon as possible.

Forex Ordlista

En ordlista med Forextermer

Handel kan medföra en risk för ditt kapital och är inte lämpligt för alla investerare. Läs Mer

A

Account - Konto:  En sammanställning över alla transaktioner

Account Balance - Kontobalans: Den summa pengar som finns tillgängliga på ett konto

Aggressive Trading - Aggressiv trading: Det mer riskfyllda alternativet av alla sätt att handla på.

Alerts - Aviseringar: En notifikation, som ofta tas emot via email eller SMS, angående en marknadshändelse som tillexempel en aktie eller en valuta som når ett målpris.

Appreciation - Värdering: Kallas det när en valuta ökar i pris baserat på efterfrågan; värdeökning på en tillgång

Arbitrage: Innebär att man utnyttjar olika priser på olika marknader för samma vara genom att köpa eller sälja ett instrument på en marknad och samtidigt ta en liknande eller motsatt position på en annan marknad för att få avkastning på prisskillnaderna.

Asking Price - Begärt pris: Det pris eller den kurs en säljare är villig att sälja för.

Aussie: En australiensk dollar

Available Margin - Tillgänglig Marginal: Summan av de tillgångar som finns tillgängliga på ett konto för att kunna utföra en eller flera nya transaktioner och/eller för att utöka en exponering. Den tillgängliga marginalen fungerar som en säkerhetsbuffert gentemot förluster och när den tillgängliga marginalen går ner på noll eller under resulterar det i ett margin call (hos de flesta valutamäklare). Den tillgängliga marginalen får man fram genom att subtrahera den använda marginalen från kapitalet. Den tillgängliga marginalen kallas också för användbar marginal eller belåning.  Tillgänglig Marginal = Totalt Kapital – Använd Marginal

B

Back Office: De avdelningar och processer som är relaterade till avveckling av finansiella transaktioner (dvs. skriftlig bekräftelse och avveckling av handel, journalföring).

Balance of Payments - Betalningsbalans: En förteckning över en nations eller en ekonomis transaktioner gentemot andra nationer under en viss tidsperiod. Detta inkluderar varor, tjänster och kapitalflöden.

Balance of Trade - Handelsbalans: Värdet av ett lands eller en ekonomis export minus dess import.

Bar Chart - Stapeldiagram: En typ av diagram som består utav fyra signifikanta punkter: de höga och de låga priserna, vilka formar den vertikala stapeln, öppningspriset, vilket är markerat med en liten horisontell linje på vänster sida av stapeln, och slutpriset som är markerat med en liten horisontell linje på höger sida av stapeln.

Base Currency - Basvaluta: Valutan som en investerare eller en emittent använder i sina räkenskaper; valutan som andra valutor jämförs med. På Forexmarknaden är den amerikanska dollarn oftast ansedd som basvaluta, vilket innebär att alla valutavärden är uttryckta i relation till dess värde jämfört med $1 USD per enhet av den andra valutan.

Basis Point - Baspunkt: En enhet lika med en hundradel av en procent.

Bear: En investerare som tror att priset/marknaden kommer minska.

Bear Market: En marknad som kännetecknas av en längre period av sjunkande priser och utbredd pessimism.

Bearish: Tron om att en specifik aktie, sektor eller en hel marknad kommer att tappa i värde.

Motsats till bullish.

En "Bear" är en trader som tror att en marknad kommer att tappa i värde. Det finns många sätt att mäta en Bear-marknad på.

Många anser att marknader är "bearish" (björnlika) om viktiga index har tappat mer än 20%

Bearish Engulfing: Ett diagrammönster bestående av en liten vit ljusstake med korta skuggor eller svansar följt av en större svart ljusstake som överskuggar den lilla vita delen..

Bearish Harami: Ett bakvänt mönster som kännetecknas av en stor ljusstake följt av en mycket mindre ljusstake.

Den andra ljusstaken är placerad inom räckhåll för den förstes kropp och är alltid mindre än den tidigare kroppen.

Ett sådant mönster är en indikation på att den tidigare uppåttrenden håller på att ta slut.

Bearish Reversal: En formation av antingen en eller flera ljusstakar, som indikerar att den tidigare nedåtgående trenden är på väg att ta slut.

BID: Det pris en köpare är beredd att köpa för; det erbjudna priset för en valuta.

Bid Price: Det pris en investerare, trader eller institution är redo att sälja säkerheten för.

Big Figure: Tradinguttryck som hänvisar till de första siffrorna i en växelkurs. Dessa siffror förändras sällan i normala marknadsfluktuationer och därför utelämnas de i handlarkurser, särskilt under de perioder marknadsaktiviteten är hög. Till exempel kan kursen USD/Yen vara 107,30/107,35, men skulle kunna citeras muntligt utan de tre första siffrorna dvs "30/35".)

Bollinger Bands: En teknisk indikator som omfamnar prisindikatorn i ett diagram och bildar en sorts "tunnel" av högsta och lägsta pris. Baseras bland annat på glidande medelvärden.

Tunnelns "höjd" beräknas med hjälp av standardavvikelser och visar prissvängningar. 

Bonds - Obligationer : Obligationer är säljbara instrument (skuldebrev) som utfärdats av en låntagare för att anskaffa kapital. De betalar antingen fast eller rörlig ränta, den så kallade kupongen. När räntorna faller, stiger obligationspriserna och tvärtom.

Bretton Woods Avtalet, 1944: Ett avtal som etablerade fasta växelkurser för de större valutorna, möjliggjorde centralbanksinterventioner på valutamarknaderna, och band guldpriset på 35 USD per uns. Avtalet varade fram till 1971, då president Nixon upphävde Bretton Woods-avtalet och etablerade en flytande växelkurs för de stora valutorna.

Broken - Trasig : När ett pris slår igenom en viss kritisk nivå.

Broker - Mäklare : En individ eller ett företag som fungerar som en mellanhand för att sammanföra köpare och säljare, oftast mot en avgift eller provision. I motsats till en "dealer" som investerar kapital och tar parti för en position, i hopp om att tjäna en spread (vinst) genom att stänga positionen i en senare handel med en annan part.

Buba: Bundesbank, Tysklands centralbank.

Bull: En investerare som tror att priset/marknaden kommer att stiga.

Bull Market - Tjurmarknad : En marknad som karaktäriseras av en lång period av ökande priser. (Motsats till Bearmarket)

Bullish:  Att vara Bullish är att ha en positiv syn på en investering

En situation där grupper av tillgångar ökar i värde.

Bull-marknader medför hög tillit till marknaden och hög handelsaktivitet.

Bullish Engulfing: Ett ljusstaksdiagramsmönster i ett ljusstaksdiagram som formas när ett litet svart ljus följs av

ett större vitt ljus som helt överskuggar den tidigare dagens ljusstake.

Skuggorna eller svansarna på den mindre ljusstaken är korta, så den större ljusstaken täcker hela den tidigare dagens ljusstake.

Bullish Harami: Ett ljusstaksdiagramsmönster där den större ljusstaken följs av en mindre ljusstake var kropp är belägen inom den vertikala räckvidden av den större ljusstaken.

När det kommer till ljusstaksfärger är bullish harami när en nedåtgående trend (svart) är större än den vita ljusstaken, vilket signalerar en vändning i en nedåtgående trend på marknaden.

Bullish Reversal: En formation där en eller flera ljusstakar pekar på att en uppåtgående trend är på väg att ta slut.

C

Cable- Kabel: Traderuttryck för det brittiska pundet med hänvisning till växelkursen GBP/USD, (begreppet har sitt ursprung i att kursen ursprungligen överfördes via en transatlantisk kabel med början på mitten av 1800-talet)

Candlestick Chart - Ljusstaksdiagram: Ett diagram som visar handelns räckvidd för dagen samt öppnings- och stängningspriserna. Om öppningspriset är högre än stängningspriset, blir rektangeln mellan öppnings- och stängningspris skuggad. Om stängningspriset är högre än öppningspriset, blir det området i diagrammet inte skuggat.

Candlestick design - Ljusstaksdesign Ett ljusstaksmönster.

Rektangeln representerar kroppen på ljusstaken och indikerar differensen mellan öppningspris och stängingspris.

Änden på de två skuggorna representerar höjden på ljuset.

Capital Markets - Kapitalmarknader: Marknader för medel- till långtidsinvesteringar (vanligtvis över ett år). Dessa överlåtbara instrument är mer internationella än "penningmarknadsinstrument", dvs. statsobligationer och euroobligationer.

Centralbank: En statlig- eller halvstatlig organisation som förvaltar ett lands penningpolitik och trycker en nations valuta. (T ex är Federal Reserve USA:s centralbank, andra är ECB, BOE, BOJ.)

Chart report - Diagramrapport: Ett diagram är en sammanställning av historiska priser, vilka är visuellt representerade.

Chartist - Diagramist: En individ som använder diagram och grafer och tolkar historiska data för att hitta trender och för att förutse framtida rörelser, även kallad Technical Trader (teknisk handlare).

Clearing:  Processen att reglera en trade.

Closed Position - Stängd Position: Exponeringar i utländsk valuta som inte längre existerar. Processen för att stänga en position är att sälja eller köpa en viss mängd valuta för att kompensera en lika stor mängd i en öppen position. Detta kommer att "utjämna" positionen.

Closing price - Stängningspris: Det slutgiltiga priset ett värdepapper köps och säljs till på en specifik dag.

Stängningspriset visar det senast aktuella värdet på ett värdepapper tills dess att marknaden öppnar igen följande morgon.

Closing Prices - Stängningspriser: Priset för den sista transaktionen för ett specifikt värdepapper vid slutet av en handlingssession. Också benämnt som en 'close'.

Commission - Provision: En transaktionsavgift som tas ut av en mäklare.

Commodities - Bashandelsvaror: Plural av bashandelsvara.

Commodity - Basandelsvara: En basvara så som mat, säd eller metaller som kan handlas med.

Confirmation - Bekräftelse: Ett dokument som utbyts med motparter i en transaktion som bekräftar villkoren för nämnda transaktion.

Conservative - Konservativ : Att vara försiktig eller riskavvikande i sin investeringsstrategi. Att bevara tillgångar.

Consolidation: En period av "beslutsångest" där priset rör sig inom ett specifikt område.

Contract - Kontrakt : Standardenheten för handel.

Counter Party - Motpart: Deltagarna, antingen en bank eller kund, med vilken den finansiella transaktionen görs.

Cross Rate - Korskurs: En växelkurs mellan två valutor. Korskursen sägs vara icke-standard i det land där valutaparet är noterat. Till exempel i USA skulle en notering GBP/CHF betraktas som en korskurs, medan i Storbritannien eller Schweiz skulle det vara en av de primära valutaparen som handlas.

Currency - Valuta : Alla former av pengar som ges ut av en regering eller centralbank och används som legalt betalningsmedel och bas för handel.

Currency Depreciation - Valutadepreciering: När värdet av en valuta faller markant

Currency Pair - Valutapar: De två valutor som utgör en valutakurs (till exempel EUR / USD).

Currency Risk - Valutarisk: Risken för förluster till följd av en negativ förändring av valutakurserna.

D

Dark Cloud Cover: Ett ljusstaksdiagramsmönster där en svart ljusstake följer en lång vit ljusstake. Det kan innebära en kommande bear-trend.

Day Trading - Daghandel : När man öppnar och stänger samma position/positioner inom samma börshandelssession.

Dealer: En individ eller ett företag som agerar som utförare av en transaktion och ansvarar för företagets risk genom att titta på kundens marginal, dagskurserna och storleken på köpet med mera.

Deficit - Underskott: En negativ balans för handel eller betalningar

Delivery - Leverans: En leverans där båda sidor överför innehavet av valutorna som handlas.

Deposit - Insättning: Att sätta in pengar på kontot

Depreciation - Värdeminskning/Depreciering: En nedgång i värdet på en valuta på grund av marknadskrafterna.

Derivative - Derivat: Ett avtal som förändras i värde i förhållande till prisrörelser i en relaterad eller underliggande säkerhet, tillgångar, eller annat fysiskt instrument. En option är det vanligaste derivatet.

Devaluation - Devalvering: Avsiktlig nedjustering av en valutas pris, vanligtvis genom officiellt tillkännagivande.

E

ECB - Europeiska Centralbanken: Centralbanken för den europeiska monetära unionen.

Economic Indicator - Ekonomisk Indikator: Statistik som visar aktuell ekonomisk tillväxt och stabilitet som utfärdats av en statlig eller icke-statlig institution; dvs. bruttonationalprodukt (BNP), sysselsättningsgrad, handelsunderskott, industriproduktion och affärsvarulager.

EMU - European Monetary Union: En monetär union är en överenskommelse där flera länder går med på att dela samma valuta. EMU består av tre olika steg: koordinering av den gemensamma valutan. Ekonomisk Konvergering (att alla ekonomiska cykler är relativt synkroniserade), och slutligen övergången till Euron, EUs gemensamma valuta.

End Of Day - Dagsslut (Mark-to-Market): Handlare bokför sina positioner på två sätt: periodiserade eller "mark-to-market" (löpande beräkningar). Ett periodiseringssystem räknar endast kassaflöden när de inträffar; därmed visar de bara en vinst eller förlust när de realiseras. Mark-to-market metoden värderar handlarens bokföring i slutet av varje arbetsdag med hjälp av marknadsräntorna vid stängning eller omvärderingspriser. Varje vinst eller förlust bokförs och handlaren börjar nästa dag med en nettoposition.

Euro: Valutan i den europeiska monetära unionen (EMU).

Execution Date - Utförandedag: Den dag då en transaktion görs.

Exit point - Slutpunkt: Priset på vilket en trader stänger sin öppna position. Slutpunkten bestäms oftast som del av en förbestämd tradingstrategi som håller koll på risken och tar känslor ur ekvationen för tradingbeslut.

Exposure Closing: Att utföra en eller flera transaktioner som resulterar i att balansera exponeringen i en en specifik valuta eller hela exponeringen så att det inte finns någon risk involverad i traderns investeringar, oavsett vad som händer med växelkurserna. (Exponering = del av kapital investerat i en specifik sektor)

Exposure Coverage - Exponeringstäckning: Procenten av exponeringen som täcks av tillgängligt kapital eller den procentuella andelen av marginal som täcks av dina medel. Räknas ut genom att dela ditt totala kapital med din nettoexponering.

Exponeringstäckning = Totalt Kapital / Nettoexponering

F

Fed - Federal Reserve: Amerikanska Centralbanken

Fixed Exchange Rate - Fast växelkurs (representativ kurs): En fast växelkurs som fastställts av monetära myndigheter för en eller flera valutor.

Flat (Square, Balanced): Att varken vara lång eller kort innebär att man är Flat, vilket betyder att man inte har några öppna positioner, eller att man har positioner som tar ut varandra (exponeringen är stängd).

Floating Profit/Loss - Flytande Vinst/Förlust: "Öppen P/L". Se "Orealiserad vinst/förlust"

FOMC - Federal Open Market Committee:  Federal Reserves monetära kommitté

Forex - Foreign Exchange (Valutahandel): Samtidigt köp av en valuta och försäljning av en annan på OTC-marknaden (over-the-counter/handel över disk). De flesta större FX noteras mot den amerikanska dollarn.

Forward - Forwardkontrakt: Ett Forexkontrakt vars värde är mer än Spot (2 affärsdagar). Avkastningen på ett Forwardkontrakt är annorlunda från avkastningen på ett Spotkontrakt, eftersom den tar i beräkning ränteskillnader. Forwardavkastning = Spotavkastning + Terminspunkter

Forward Points - Terminspunkter: Punkter läggs till eller subtraheras från den aktuella växelkursen för att beräkna ett terminspris.

Forward transaction - Forwardtransaktioner: Se "Forward"

FRA - Forward Rate Agreements - Framtida räntesäkringsavtal: FRA är transaktioner som gör det möjligt att låna/låna ut till en angiven ränta under en viss tidsperiod i framtiden.

Front and Back Office: Front office innebär alla delar av ett företag som kommer i kontakt med kunden. Vanligtvis innebär det marknadsföring, sälj och kundservice, men för vår del också tradingrummet. Ett backoffice är där den största delen av företagets interna verksamhet sker.

Fundamental Analysis - Grundläggande Analys: Analys av ekonomisk och politisk information med målet att utröna framtida rörelser på en finansiell marknad.

Futures Contract - Terminskontrakt: Inom finans är ett terminskontrakt ett standardiserat kontrakt mellan två parter att köpa eller sälja en specifik tillgång till en specifierad kvantitet och kvalitet på ett specifierat datum i framtiden på ett pris som bestäms när kontraktet skrivs (framtidspris). Kontrakten handlas med på en terminskontrakt marknad. Kontrakten är dock inte värdepapper på samma sätt som aktier, fonder, rättigheter eller garantier. De räknas dock fortfarande som värdepapper men är en sorts derivatavtal.

G

G5: De fem ledande industriländerna USA, Tyskland Japan, Frankrike, Storbritannien.

G7: De sju ledande industriländerna; USA, Tyskland Japan, Frankrike, Storbritannien. Kanada, Italien.

GDP - Gross Domestic Product (BNP - Bruttonationalproduct): Totalt värde av ett lands produktion, inkomster eller utgifter som produceras inom landets fysiska gränser.

GNP - Gross National Product (Bruttonationalinkomst): BNP + inkomst förtjänad för arbete utomlands.

GTC - Good-Till-Cancelled (giltig tills annullerad): En order som är kvar hos en handlare för att köpa eller sälja till ett fast pris. GTC kommer att finnas kvar tills den utförs eller annulleras.

H

Hedge: En position eller en kombination av positioner som minskar risken för din primära position.

Hedge Fund - Hedgefond: En aggressivt omskött investeringsportfölj som använder avancerade investeringsstrategier som hävstångsformel (leverage), långa och korta terminskontrakt och positioner i både nationella och internationella marknader med målet att generera hög avkastning (antingen helt absolut eller jämfört med ett specifierat riktvärde).

Hedging: En typ av transaktion som begränsar investeringsrisken med hjälp av derivata kontrakt som optioner och terminskontrakt. Hedgingtransaktioner köper motsatta positioner på marknaden för att försäkra en viss förtjänst eller förlust på en transaktion. De används av portfolio managers för att minska en portföljs risk och volatilitet eller för att säkra förtjänster.

High/Low - Hög/Låg: Vanligtvis högsta respektive lägsta kurs till vilka det underliggande instrumentet handlades under den aktuella handelsdagen.

I

IMF - International Monetary Fund (Internationella Valutafonden): IMF är en internationell organisation bestående av de flesta FN-länderna. Den grundades för att främja internationellt monetärt samarbete, utbyte av stabilitet, och ordnade utbytesarrangemang; för att främja ekonomisk tillväxt och hög sysselsättning, och för att ge tillfälligt ekonomiskt bistånd till länder för att hjälpa till med att underlätta justering av betalningsbalansen.

Inflation: Ett ekonomiskt tillstånd där det finns en ökning av priset på konsumtionsvaror, vilket därmed urholkar köpkraften.

Initial Margin - Ursprunglig Marginal: Den första säkerhetsinsättningen som krävs för att gå in i en position som en garanti för framtida resultat.

Interbank Market - Interbankmarknad: En marknad på vilken finansiella instutitioner kan handla med varandra. Termen refererar till korttidskaptial eller Forex-marknader som bara kan kommas åt av banker och finansinstitutioner. Det finns ingen fysisk marknadsplats; transaktioner sker över kommunikationsnätverk som Bloomberg eller Reuters.

Interbank Rates - Interbankränta: De valutakurser som stora internationella banker offererar till andra stora internationella banker.

Intervention: Åtgärder från en centralbank för att påverka värdet på sin valuta genom att gå in på marknaden (samordnad intervention avser åtgärder från ett antal centralbanker med syfte att kontrollera växelkurser).

IRS - Interest Rate Swaps (Ränteswap):Ett utbyte av två skuldförbindelser som har olika betalningsströmmar (transaktionen utbyter vanligtvis två parallella lån, ett fast det andra flytande).

K

Kiwi: Nya Zeeländska Dollar.

L

Leading Indicators - Ledande Indikationer: Ekonomiska variabler som anses förutspå framtida ekonomisk aktivitet (dvs, arbetslöshet, konsumentprisindex, producentprisindex, försäljning inom detaljhandeln, personlig inkomst, prime-ränta, diskonteringsränta och ränta för federala fonder).

Leverage (Hävsstångseffekt): Förhållandet mellan det belopp som används i en transaktion och erforderligt kapital som säkerhet (kallas även marginal).

Libor - London Interbank Offered Rate:  Londons Inter-Bank räntesats. Stora internationella banker använder LIBOR när de lånar från en annan bank.

Limit Order - Limiterad Order: en instruktion om att öppna eller stänga en transaktion till ett pris som kan finnas i framtida utföranden, i enlighet med bolagets orderutförande policy. Som ett exempel, om det nuvarande priset på EUR/USD är 1,07502 / 1,07522, då den gräns för att köpa Euro skulle vara till ett pris under marknadspriset, dvs 1.0720.

Liquidation - Avveckling: Stängning av en befintlig position genom utförandet av en utjämnande transaktion.

Liquidity - Likviditet: Förmågan hos en marknad att acceptera stora affärer med minimal eller ingen påverkan på prisstabilitet.

Long - Lång Position: Inom finans är en lång position en tillgång, till exempel en aktie, som har en lång livstid - vilket innebär att köparen köper tillgången för att tjäna på en eventuell prisökning i framtiden.

Long Position - Lång Position: En position som ökar i värde om marknadspriserna ökar (när basvalutan i paret köps, uttrycks det med att positionen är lång).

Loonie: Slang för en kanadensisk dollar.

Lot: En enhet för att mäta summan av affären (värdet av affären motsvarar alltid ett heltal antal partier/lots).

M

Margin - Marginal: Ration mellan en traders tillgängliga kapital och dennes exponering.

Margin Call: En mäklares krav på en investerare att sätta in mer pengar eller värdepapper för att en marginal ska hållas kvar på lägsta acceptabla nivå.

Margin Utilization - Marginalutnyttjande: Procenten av den tillägngliga marginalen som används för tillfället. Räknas ut genom att dela din marginal med ditt totala kapital. Högre värde innebär högre risk och en risk att en transaktion kommer stängas på grund av otillräckligt kapital. Marginalutnyttjande = Använd Marginal / Totalt Kapital

Market Maker - Valutamäklare/Marknadsgarant: Ett företag eller en individ som ger både köp- och säljpriser inom finansiella instrument eller en basvara och önskar få avkastning på spreaden (skillnaden) på bud-anbud (köp/säljpris).

Market Order- Marknadsorder : En instruktion om att öppna eller stänga en transaktion till priset för det närvarande pris som anges i plattformen, som utförts i enlighet med bolagets orderutförande policy.

Market Volatility - Marknadsstabilitet: (In)Stabilitet avser risknivån i en marknad angående magnituten på skiftningar i en specifk tillgångs värde. Högre instabilitet innebär att en tillgångs värde potentiellt kan spridas över en större spännvidd. Det innebär att det kan uppstå dramatiska prisändringar över korta perioder - åt båda håll. Högre stabilitet betyder att en tillgång inte kommer att flukturera särskilt mycket i värde, men skiftar i stället i stadig takt över en längre tid.

Money Markets - Penningmarknad: Hänvisar till investeringar som är kortfristiga (dvs. under ett år) och exempel på deltagare är banker och andra finansiella institutioner. Exempel är insättningar, insättningsbevis, återköpsavtal, Overnight Index Swaps och värdepapper. Kortfristiga placeringar är säkra och mycket likvida.

Money Supply - Penningmängd: Mått på penningmängden; särskilt M1, var en gång den viktigaste analysen att bevaka på finansmarknaden, eftersom den amerikanska centralbanken (Fed) direkt riktade in sig på M1-tillväxten i början av 1980. Fokus på penningmängden har för länge sedan övergivits. I den mån penningmängden fortfarande övervakas av marknaden är M2 det mått på penningmängden som idag föredras. Fed siktar fortfarande in sig på både M2 och M3 i en retorisk mening, men dessa mål betyder inte mycket när det gäller politiska beslut. Om Fed missar sitt mål, är det mer sannolikt att man ändrar målet än att ändra sin policy. År 2000, övergav Fed slutligen alla mål och undanröjde därmed eventuell kvarvarande betoning på detta penningmått som en gång i tiden ansågs viktigast.

MPC - Monetary Policy Committee (Monetärpolitisk Kommitté: En kommitté i centralbanken som ansvarar för de penningpolitiska besluten.

O

OCO - One Cancels the Other (Ena avbryter den andra): En 2-delad villkorad order där utförandet av en del av ordern, automatiskt avbryter den andra delen.

Offer Price - Utgångspris: Priset som en säljare (oftast en market maker) är villig att sälja till och en investerare är villig att köpa för.

Open order - Öppen Order: En order som kommer att utföras när en marknad rör sig mot ett bestämt pris; förknippas normalt med "Good-Till-Cancelled-Orders" (order som är giltig tills annullerad).

Open Position - Öppen Position: En aktiv handel med motsvarande orealiserad vinst och förlust (Profit and Loss), som inte blivit kompenserad med en likvärdig och motsatt affär.

Options - Optioner: Ett derivatinstrument och finansinstrument som etablerar ett kontrakt mellan två parter angående köp (Call) eller sälj (Put) av olika tillgångar under en specifik period. Priset på en option avgörs av priset på de underliggande tillgångarna (vanligtvis aktier eller valutor, eller terminskontrakt) plus en extra kostnad baserat på den kvarvarande tiden tills dess optionen går ut.

Order: En order är en instruktion, från en klient till en mäklare om att placera en trade. En order kan placeras till ett specifikt pris eller till det aktuella marknadspriset. Den kan även hamna som "aktiv tills den blir fylld" eller som "aktiv tills den stängs".

Overnight Position - Över-natten-position: En position som hålls öppen efter börsstängning fram till öppning nästa affärsdag.

Over-The-Counter (OTC) - Över Disken: Innebär trading som inte görs som en formell transaktion. Traditionellt sett är Forex alltid OTC, vilket innebär att Forextransaktioner gjordes mellan två parter över till exempel telefon. "Disken" avser motparten där man med handlar med Forex direkt med en motpart istället för på en börs. Online är motparten en market maker eller forexmäklare.

P

P&L - V&F: Profit and Loss/Vinst och Förlust

Pip - Punkt/Pip: Den minsta inkrementella rörelsen en växelkurs kan göra på marknaden. Beroende på sammanhanget, är en räntepunkt normalt sett till exempel 0,0001 i fallet med EUR/USD (Till exempel 140.005 > 140.004 EUR), GBP/USD och USD/CHF och .01 i fallet med USD/JPY (Till exempel 116.32 > 116.31 yen).

Pip-spreads - Räntepunktspreads: Spreads spelar en viktig roll för lyckad Forex-trading. Jämför man genomsnittliga spreaden med den genomsnittliga dagliga prisrörelsen uppstår en del intressanta situationer. Först och främst syns det att vissa valutapar är mer förmånliga att handla med än andra. Dessutom är det svårare att överkomma prisskillnader på kort sikt än vad man kanske kan anta. Sist men inte minst så är en "större" spread inte alltid en garanti för att ett valutapar inte är lika bra att handla med som de med lägre spread. Detsamma gäller "mindre" spreads som inte alltid är bättre alternativ än ett "större".

Points, Pips - Punkter/Pips: Den term som används på valutamarknaden för att representera den minsta inkrementella rörelsen en växelkurs kan göra. (Beroende på sammanhanget, normalt sett är en räntepunkt 0,0001 i fallet med EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF och .01 i fallet med USD/JPY.)

Position: Ett bindande kontrakt att köpa eller sälja en viss mängd finansinstrument som aktier, valutor eller råvaror, för ett visst pris.

Det kan innebära den mängd av en valuta som köps eller säljs av en trader.

Premium: PÅ optionsmarknader är det betalningen för att köpa eller sälja en option. I marginalhandelsmarknader är det mängden pips eller punkter som läggs till spot-priset för att avgöra ett forwardpris eller ett terminspris.

Price Manipulation - Prismanipulation: Att artificiellt revalvera eller devalvera priset på ett värdepapper.

Profit/Loss (P/L): Den "verkliga" vinsten eller förlusten till följd av handelsverksamhet på stängda positioner, plus den teoretiska "orealiserade" vinsten eller förlusten på Öppna Positioner som har varit Mark-to-Market (beräknats löpande).

Q

Quote - Prisuppgift: Ett vägledande marknadspris; visar högsta säljkurs och/eller lägsta köpkurs på ett värdepapper vid en viss tidpunkt.

Quoted currency - Citerad valuta: Den andra valutan av två i ett valutapar. För EUR/USD är USD "quoted currency" och vice versa för USD/EUR. Växelkursen räknas ut baserat på hur många enheter av den andra valutan man får av att sälja en enhet av den andra valutan - det vill säga Euro per USD.

R

Rally: En återhämtning av priset efter en period av nedgång.

Range - Intervall: Skillnaden mellan högsta och lägsta priset på en termin som registrerats under en given börshandelssession.

Rate - Kurs: Priset på en valuta i förhållande till en annan.

Repo - Re-purchase (Återköp): Denna typ av handel innebär försäljning och senare återköp av ett instrument, vid en viss tidpunkt och datum, och förekommer på penningmarknaden med korta löptider.

Resistance - Motstånd: En term som används i teknisk analys som indikerar en viss prisnivå som en valuta har en oförmåga att överskrida. Återkommande misslyckade försök för priset att komma över den punkten ger ett mönster som vanligtvis kan formas av en rak linje.

Retail Investor (Ung. Icke-professionell investerare): En individ som köper och säljer obligationer och värdepapper för sin egen räkning och inte för ett företag eller en organisation.

Risk Management - Riskhantering: Riskhantering är identifieringen, bedömningen och prioriteringen av risk följt av en beräknad och ekonomisk applikation av resurser för att minimera, övervaka och kontrollera sannolikheten för eller effekten av ogynnsamma händelser eller för att maximera förtjänsten på givna möjligheter. Risker kan uppstå ur instabilitet på finansmarknaden. Strategier för att hantera risk är till exempel att flytta över risken till en motpart, helt undvika risken, reducera den negativa effekten av risken eller helt enkelt acceptera några eller alla konsekvenser av att ta risken.

Roll-Over: Process whereby the settlement date of a deal is rolled forward.

Risk/Reward ratio (Risk/Avkastnings-Kvot: En kvot som används av många investerare för att jämföra förväntad avkastning på en investering jämfört med risken som tas för att komma åt denna avkastning. Räknas ut genom att dela den förväntade avkastningen (vinsten) efter att positionen stängts med andelen denne kan förlora om priset rör sig i motsatt riktning (det vill säga risken).

S

Settlement - Reglering: Processen att utbyta vederlaget för finansiella instrument när en transaktion har utförts (Reglering av valutahandel behöver inte innebära fysisk utväxling av en valuta mot en annan.)

Short: Att "go short" (ha korta positioner) är att ha sålt ett instrument utan att ha ägt det, och att hålla en kort position med förväntningarna att priset kommer att sjunka så det kan köpas tillbaka i framtiden med vinst.

Short Position - Kort Position: En investeringsposition som drar nytta av en nedgång i marknadspriset (när basvalutan i paret säljs, sägs positionen vara kort).

Spot: En transaktion som sker omedelbart, men medlen kommer vanligtvis att byta ägare inom två dagar efter affären ingåtts.

Spot Price - Spotpris: Det aktuella marknadspriset (reglering av spottransaktioner sker oftast inom två arbetsdagar).

Spread - Spridning: Skillnaden mellan "offer"- och "bid"; används för att mäta likviditeten på marknaden (Smalare spreadar betyder oftast hög likviditet).

Stop Loss Order - Stoppa Förlust-order: En gräns för att köpa/sälja positionen vid ett pris som är lägre i jämförelse med marknadspriset till ett överenskommet pris (man kan också ha en förinställd stopp-order, varigenom en öppen position automatiskt likvideras när ett angivet pris uppnås eller passeras).

Support Levels - Stödnivåer  En teknik som används i teknisk analys som visar ett visst pristak och -golv då en given växelkurs automatiskt korrigerar sig (motsatsen till motstånd/resistance).

Swap: En valutaswap är samtidig försäljning och köp av samma mängd av en viss valuta till en terminskurs.

T

Technical Analysis - Teknisk Analys: Ett försök att förutspå priserna genom att analysera marknadsdata, t.ex. historisk prisutveckling och medelvärden, volymer, öppen ränta etc.

Tick: Alla quotes - alla prisförändringar, upp eller ned och oavsett hur små. En tick = minsta möjliga prisförändring.

Tomorrow Next (Tom/Next): Samtidigt köp och försäljning av en valuta för leverans nästa dag.

Trading plan - Handlingsplan: En systematisk metod för att screena och utvärdera aktier, avgöra hur mycket risk som kan tas och en formulering av kortsiktiga och långsiktiga mål för investeringen. En framgångsrik handlingsplan innebär också att man tar hänsyn till detaljer som vilket handelssystem som kommer användas. De flesta handelsplaner kräver många olika former av analys och tekniska analytiska verktyg.

Trading Station - Handelsplattform: En applikation som tillåter trading online.

Two Way Price - Tvåvägspris  När både det begärda priset och anbudet är givna i en Forex-transaktion.

U

Unrealized Profit/Loss (Open P/L) - Orealiserad vinst/förlust (Öppen P/L): Mark-to-market baserad vinst och förlust som uppstår ur en öppen position, enligt relevanta marknadskurser i händelse av likvidation av finansiella tillångar.

US Prime Rate: Den ränta till vilken amerikanska banker kommer att låna ut till sina främsta företagskunder

Used Margin - Använd Marginal:  Andelen kapital som är åsidosatt för att hålla transaktioner öppna. Den använda marginalen fungerar som säkerhet för din nettoexponering per finansinstrument och är i princip "låst" tills dess en exponering stänger. När en transaktion utförts kommer den aktuella använda marginalen dras av från den tillgängliga marginalen tills dess att exponeringen avslutas. Använd Marginal kallas ibland Nödvändig Marginal.

Den använda marginalen räknas ut baserat på Marginalkrav (Margin Reguirements) och dess formel finns att tillgå i vår handelsplattform.

V

Value Date - Förfallodatum: Det datum då motparterna i en finansiell transaktion är överens om att lösa sina respektive åtaganden, dvs utbyta betalningar. För spotvalutatransaktioner är likviddagen normalt två arbetsdagar framåt.

Volatility - Volatilitet/(In)stabilitet: Ett statistiskt mått på en marknad eller på hur priset på ett instrument rör sig över tid, beräknas med hjälp av standardavvikelse (hög volatilitet förknippas med en hög grad av risk).

Volume - Volym: Antalet eller värdet på värdepapper som handlas under en viss period.